05 January 2008

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

Menteri
Datuk Mohamed Khaled bin Nordin

Timbalan Menteri
Datuk Khamsiyah binti Yeop

Setiausaha Parlimen
Samsul Baharun bin Ab. Rahman

Penubuhan MECD

Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi (MECD) telah ditubuhkan pada tahun 2004 berperanan sebagai agensi utama bagi pembangunan usahawan Bumiputera. Sejarah MECD bermula dengan penubuhan Kementerian Penyelarasan Perbadanan Awam (KPPA) pada tahun 1974 yang kemudiannya ditukarkan kepada Kementerian Perusahaan Awam (KPA) pada tahun 1976. KPA bertanggungjawab untuk mengawas dan menyelaras agensi-agensi perusahaan awam seperti Majlis Amanah Rakyat (MARA), Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA) dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN).

Penubuhan Kementerian Pembangunan Usahawan pada 8 Mei 1995 bagi menggantikan KPA bertujuan untuk memberi tumpuan dan penekanan khusus terhadap pembangunan usahawan Bumiputera untuk mempercepatkan pencapaian matlamat pewujudan sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB). Penyusunan semula kementerian sebagaimana pada 27 Mac 2004 memperlihatkan Kementerian Pembangunan Usahawan telah diberi nama baru iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dengan tambahan tanggungjawab terhadap Jabatan Pembangunan Koperasi, Maktab Kerjasama Malaysia dan Bank Kerjasama Rakyat Berhad.

OBJEKTIF

Objektif utama Kementerian adalah untuk menyediakan persekitaran yang membantu dan menggalakkan pembangunan usahawan tulen yang berkualiti, berdaya maju, berdaya tahan dan berdaya saing dalam semua sektor serta memupuk budaya keusahawanan dan koperasi di kalangan rakyat Malaysia.

MISI

Membantu merealisasikan sebuah Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera yang berkualiti.

VISI

Kewujudan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berkualiti untuk membantu mecapai Wawasan 2020.MOTTO

"Keusahawanan Kerjaya Pilihan"

DASAR 'Q'

Untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan profesional serta menepati sasaran kerajaan ke arah menjadikan Kementerian sebagai agensi utama dalam meningkatkan pembangunan usahawan secara berterusan.

SLOGAN 'Q'

"Kualiti Penggerak Usahawan Jaya"PERANAN

 1. Menggubal dasar pembangunan usahawan;
 2. Mewujud dan melaksanakan program pembangunan keushawanan;
 3. Menyelaras pelaksanaan dasar pembangunan usahawan di peringkat Persekutuan dan Negeri;
 4. Menjadi pemangkin dan pemudahcara kepada usahawan dan bakal usahawan memulakan perniagaan;
 5. Mewujudkan kerajsama dan jaringan strategik dengan pihak swasta di peringkat Persekutuan, Negeri dan antarabangsa;
 6. Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti penggalakan dan pembudayaan keusahawanan;
 7. Menggalak pembangunan usahawan dalaman oleh agensi-agensi di bawah MECD; dan
 8. Mengoptimum penggunaan sumber tenaga manusia di MECD dan agensi melalui peningkatan produktiviti serta budaya kerja cemerlang.
STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM

Bagi mencapai matlamat untuk membangunkan usahawan, MECD telah merangka beberapa strategi yang memberi fokus kepada penyelarasan program-program pembangunan usahawan yang dilaksanakan di peringkat persekutuan, negeri dan swasta. Enam bidang utama MECD:

 • Pembudayaan Keusahawanan
  Pembudayaan keusahawanan adalah satu proses jangka panjang dan berterusan bagi menarik minat semua lapisan masyarakat menceburi bidang perniagaan. Proses pembudayaan ini merangkumi golongan pelajar di peringkat sekolah menengah, institusi pengajian tinggi dan masyarakat umum. MECD telah menjalankan pelbagai aktiviti ke arah memupuk budaya keusahawanan seperti berikut:-
  • Program Usahawan Muda (PUM)
  • Program Pembangunan Keusahawanan di IPTA
  • Program Pembangunan Usaha Siswa (PPUS)
  • Latihan Program Mentor
  • Latihan Asas Perniagaan (LAP)
  • Latihan Keusahawanan Siswa
  • Kursus Asas Keusahawanan Siswa
  • Program Latihan Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisor
  • Kursus Asas Perniagaan Francais bagi bakal Francaisi
 • Program Latihan dan Bimbingan
  Latihan dan bimbingan keusahawanan adalah merupakan aktiviti utama MECD melalui beberapa peringkat yang memberi penekanan kepada ilmu pengetahuan dan kemahiran, latihan dan bimbingan bagi mempertingkatkan prestasi dan kemajuan perniagaan serta khidmat nasihat kepada usahawan menghadapi masalah dalam menguruskan perniagaan. Antara program-program yang dianjurkan adalah seperti berikut:-
  • Basic Business Training
  • Skim Latihan Bagi Kakitangan Kerajaan Mencebur Diri Sepenuh Masa Dalam Perniagaan (SLGKKDP)
  • Skim Usahawan Siswazah
  • Bengkel Keusahawanan Jangka Pendek
   1. Bengkel Pemasaran Strategik
   2. Bengkel Pengurusan Kewangan Strategik
   3. Bengkel Penyediaan Rancangan Perniagaan
   4. Bengkel Pengenalan 5S
   5. Bengkel Perakaunan Berkomputer
  • Program-program Keusahawanan Jangka Panjang
  • Program Latihan Keusahawanan Wanita
  • Latihan Peningkatan
  • Latihan Keusahawanan Kepada Penjaja dan Peniaga Kecil Di Negeri-negeri
  • Pusat Bimbingandan Khidmat Nasihat (PBUN)
  • Pusat Pembangunan Kemahiran
  • Program Latihan Francais Vendor
  • Program Latihan Usahawan Pembinaan
  • Program Latihan Usahawan Pengangkutan
 • Pembiayaan
  Kemudahan pembiayaan merupakan faktor penting dalam membantu usahawan menjalankan perniagaan. Bagi tujuan ini MECD dan agensinya telah menyediakan pelbagai skim pembiayaan.
  • Tabung Usahawan Siswazah
  • Skim Modal Asas
  • Skim Pinjaman Biasa
  • Tabung Modal Teroka Berteknologi Tinggi
  • Skim Jaminan Usahawan Kecil
  • Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN)
  • Pembiayaan Perniagaan MARA
  • Skim Pembiayaan Bersama Usahawan Menengah Bumiputera Persekutuan-Negeri
  • Skim Bantuan Pembangunan Francais
  • Skim Pembiayaan Francais
 • Penyediaan Premis Perniagaan
  Selaras dengan usaha Kerajaan menggalakkan penyertaan Bumiputera dalam bidang perniagaan , MECD melalui agensi-agensinya seperti MARA, UHB, BPIMB, PKKM dan PKEN telah menyediakan kemudahan premis kepada usahawan dengan kadar sewa yang berpatutan. Maklumat mengenai lokasi, kadar sewa premis boleh didapati dengan melayari laman web premis online.
 • Pembangunan dan Peluang Perniagaan
  Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk meningkatkan penyertaan usahawan dalam arus perdana pembangunan ekonomi, pelbagai program dan aktiviti dijayakan bagi menggalakkan penyertaan usahawan (lelaki dan wanita) dalam dunia perniagaan. Usaha menggalakkan penyertaan ini tidak terbatas kepada bidang-bidang tertentu bahkan meliputi seluruh bidang perniagaan dan perkhidmatan. Kerajaan, termasuk juga MECD sehingga kini telah mengenalpasti 13 bidang strategik yang wajar diceburi oleh usahawan khususnya usahawan Bumiputera. Antara bidang-bidang strategik yang dikenalpasti tersebut ialah:-
  • sektor bioteknologi dan herba
  • sektor makanan halal
  • sektor pertanian moden
  • sektor famaseutikal
  • sektor teknologi maklumat dan komunikasi
  • sektor petrokimia
  • sektor elektrik dan elektronik
  • sektor automotif
  • sektor pelancongan
  • sektor pengangkutan
  • sektor perkhidmatan
  • sektor perundingan dan profesional
  • sektor aeroangkasa
 • Promosi dan Pasaran
  MECD cuba melibatkan diri membantu usahawan mempergiatkan produk usahawan bagi menembusi pasaran bukan sahaja pasaran domestik tetapi juga pasaran global melalui pelbagai langkah meliputi e-dagang dan promosi semasa.


KUMPULAN SASARAN

Kumpulan sasar bagi program pembangunan usahawan terdiri daripada dua golongan, iaitu:

1. Individu yang berminat untuk menjadi usahawan; dan
2. Usahawan sedia ada yang meliputi Peniaga Kecil dan Sederhana, pengusaha perusahaan kecil dan sederhana (PKS)

Pemilihan individu daripada kumpulan sasaran berpandukan kepada kriteria tertentu bagi memastikan keberkesanan program yang dijalankan dan peserta mendapat faedah yang maksimum. Kriteria-kriteria spesifik pula digunakan bagi menentukan penyertaan individu dalam program yang memerlukan syarat-syarat khusus.

KLIK SINI:LAMAN WEB RASMI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

ALAMAT BERKAITAN KEMENTERIAN DAN AGENSI:

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Alamat : Lot 2G6, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya
Telefon : 603-8880 5000
Faks : 603-8880 5106
Email : webmaster@mecd.gov.my
Laman Web : http://www.mecd.gov.my


4Bank Pembangunan Malaysia Berhad

Alamat : 1016, Bandar Wawasan, Jalan Sultan Ismail, Peti Surat 10788, 50774 Kuala Lumpur
Telefon : 603-2611 3888
Faks : 603-2692 8250
Email : enq_y@bpmb.com.my
Laman Web : http://www.bpmb.com.my


4Credit Guarantee Corporation

Alamat : Tingkat 13-16, Bangunan CGC, Kelana Business Centre 97, Jalan SS7/2 47301 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan
Telefon : 603-7806 2300
Faks : 603-7806 3308
Email : mailbox@cgc.com.my
Laman Web : http://www.cgc.gov.my/


4Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia

Alamat : Tingkat 5, 6 & 7, Blok J Bukit Damansara, 50608 Kuala Lumpur
Telefon : 603-2093 5098
Faks : 603-2093 5026
Email : jpkip@jpk.gov.my
Laman Web : http://www.jpk.gov.my/


4Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan

Alamat : Aras 2, Blok Menara, Lot 2G6, Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya
Telefon : 603-8880 5000
Faks : 603-8880 5619
Email : -
Laman Web : http://www.mecd.gov.my/index.php?name=EZCMS&menu=10300&page_id=32


4Majlis Amanah Rakyat(MARA)

Alamat : Bangunan Medan MARA, No 21, Jalan Raja Laut, 50609 Kuala Lumpur
Telefon : 603-2691 5111
Faks : 603-2691 0454
Email : webmaster@mara.gov.my
Laman Web : http://www.mara.gov.my/


4Maktab Kerjasama Malaysia

Alamat : No 103, Jalan Templer, 46700 Petaling Jaya Selangor
Telefon : 603-7957 4911
Faks : 603-7957 0434
Email : mkm@mkm.edu.my
Laman Web : http://www.mkm.edu.my


4Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

Alamat : Perbadanan Nasional Berhad (9157-K), Tingkat 9B, Menara Dato' Onn, Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC), 45, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur
Telefon : 603-2698 6670
Faks : 603-2698 6617
Email : razali@pns.com.my
Laman Web : http://www.pns.com.my/


4Pusat Khidmat Kontraktor

Alamat : Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Aras 5, Blok Menara No. 18, Persiaran Perdana, Presint 2 62652 Putrajaya
Telefon : 603-8880 5000
Faks : 603-8880 5472 / 5412
Email : pkk@mecd.gov.my
Laman Web : http://pkk.mecd.gov.my/Default.asp


4UDA Holdings Berhad

Alamat : BB Plaza, Lot 111, Jalan Bukit Bintang, P.O. Box 10080, 50704 Kuala Lumpur
Telefon : 603-2730 8500
Faks : 603-2713 8500 / 8555
Email : uhb@udanet.com
Laman Web : http://www.udaholdings.com.my


4Yayasan Tekun Nasional

Alamat : No. 2, Wisma Matmunap, Jalan 4/146, Metro Centre, Bandar Tasik Selatan, 57000 Kuala Lumpur
Telefon : 603-9058 8550
Faks : 603-9059 5805
Email : mailbox@tekun.gov.my
Laman Web : http://www.tekun.gov.my/